U bent hier

werking

Jaarverslagen vanaf 1993

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

 

 

JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw in 2015

1. Missie

De regionale natuur- en milieu vereniging ABLLO vzw (Actiecomité tot Beveiliging van het Leefmilieu op de Linker­oever en in het Waasland) bestaat reeds 45  jaar en heeft er altijd naar gestreefd om de Wase Natuur te beschermen, in samenwerking met Natuurpunt en bij te dragen tot een duurzaam Waas leefmilieu in samenwerking met andere Wase milieu verenigingen.

ABLLO vzw zet zich onder meer in voor een milieuvriendelijke mobiliteit en heeft daartoe talrijke acties gevoerd rond trage wegen, vele fietsdossiers en openbaar vervoerdossiers opgesteld en alternatieven bedacht voor eenzijdige auto infrastructuur in het Waasland (De Grote Ring om Antwerpen en de RW 41 bijvoorbeeld).

Acties rond Rationeel Energie gebruik zoals de campagne ‘Energiejacht’ de ‘Ecobouwers Open deur’ en acties rond lichthinder in het Waasland nemen ook een be­langrijke plaats in. Daarnaast is duurzaam bouwen een belangrijk werkthema van ABLLO vzw, waarvoor we vaak met VIBE vzw samen werken.

Een ander belangrijk aandachtsveld is duurzame ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw. Daarbij is het verspreiden van het ideeëngoed rond de ‘lobbenstad’, als alternatief stedenbouwkundig model erg belangrijk, net als het ontwikkelen van blauwgroene netwerken doorheen het Waasland, waarbij natuurgebieden en bossen met elkaar worden verweven tot een robuust netwerk. Daaraan gekoppeld speelt ook stedelijke biodiversiteit een belangrijke rol in de werking van ABLLO vzw waarvoor we nauw samenwerken met de groep TEREC van UGent, UIA en Vogelbescherming Vlaanderen.

ABLLO vzw werkt vooral via beleidsdossiers. Soms boeken we daarbij mooie resultaten, soms is het ook echt wel vechten tegen de bierkaai.

            Sedert 2009 stelt ABLLO vzw haar brede know-how ten dienste van het grote publiek door een aantal lezingen rond natuur en milieu aan te bieden aan openbare besturen, verenigingen en bewonersgroepen. ( Bijlage 1). Deze worden regelmatig bijgewerkt en zijn te raadplegen via de website www.abllo.be .

            Tegelijkertijd overkoepelt ABLLO vzw reeds jaren analoog werkende lokale Wase natuur- en milieuverenigingen (‘Ons Streven’, ‘De Raaklijn’, ‘Panneweelvrienden’, Wase grote ringcomité,…). Destijds (meer dan 20 jaar geleden) werd daarbij gekozen voor een regionaal koepelmodel, gebaseerd op associatie overeenkomsten met deze lokale groepen (Bijlage 2). Deze structuur werd door de Vlaamse administratie en door de opeenvolgende ministers telkens aanvaard en ABLLO vzw wordt dan ook al meer dan 15 jaar erkend en gesubsidieerd als regionale milieukoepel. In het Waasland zelf is hierdoor een win-win situatie ontstaan: De Wase lokale verenigingen kunnen hun lokale naam behouden en krijgen een deel van de ABLLO Minasubsidie doorgestort, op basis van hun ledenaantal en activiteiten. Maar de lokale verenigingen hebben ook een afgevaardigde in de raad van bestuur van ABLLO vzw. Die komt maandelijks bijeen en coördineert alle activiteiten

Via ons tijdschrift ‘ ‘t Groene Waasland, houden we de (Wase) burger op de hoogte van onze activiteiten en het wel en wee van het Wase leefmilieu.

ABLLO vzw, Postbus 7, 9100 Sint-Niklaas. www.abllo.be

 

2. ADMINISTRATIE en SECRETARIAAT

·            De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2015 samen op 5 jan. , 2 febr., 2 maart, 30 maart, 5 mei, 1 juni, 1 juli, 7 sept., 5 okt., 9 nov. en 2 dec.  (Bijlage subsidiedossier III-6.1-11).

De Algemene Vergadering kwam samen op 2 febr. en op 9 nov. 2015 (Bijlage subsidiedossier III-5.1c-2c).

De beheerraad vergaderde in 2015 dus 11 keren in totaal.

De gedetailleerde jaarverslagen van onze geassocieerde verenigingen De Raaklijn (het jaarboek 2014), van de milieuwerkgroep Ons Streven, van het Ringcomité, van de vriendenkring Pannenweel en van Ecotest maken deel uit van dit jaarverslag en kunnen op het secretariaat worden opgevraagd en ingezien. De hoofdlijnen zijn hierna opgenomen.

·            ABLLO vzw heeft sedert 2004 een deeltijds tewerkgestelde beleidsmedewerker Jenny De Laet.

Openingsuren van het secretariaat van ABLLO vzw: Dennenstraat 65, 9100 Sint-Niklaas. abllo.waas@gmail.com of tel. 03/777 01 58

Maandag: tussen 14u en 18u

Dinsdag: tussen 14u en 18u

Woensdag: tussen 14u en 18u

Donderdag tussen 14u en 18u

Vrijdag tussen 14u en 17u

Openingsuren van het secretariaat van ABLLO vzw : Perstraat 88, 9120 Haasdonk.

(redactie 't groene waasland) groene.waasland@gmail.com of 03/775 19 31

Maandag tussen 14u en 18u

Dinsdag tussen 14u en 18u

 

3. VERTEGENWOORDIGINGEN van ABLLO vzw in gemeentelijke en bovengemeentelijke raden en adviesorganen.

 

·            Medewerkers en/of geassocieerden van ABLLO vzw zetelen in de milieuraden van onder meer Sint-Gillis Waas (ABLLO), Sint-Niklaas (ABLLO + De Raaklijn), Kruibeke (Ecotest), Lokeren (ABLLO) en Temse (Ons Streven + Ecotest ). Op de lokale agenda worden daar door ABLLO vzw tal van punten naar voren gebracht. Ook in diverse GECORO’s die werden opgestart zijn Abllo-leden betrokken: Sint-Gillis (ABLLO), Sint-Niklaas (De Raaklijn en ABLLO) en Temse (Ons Streven). (Bijlage subsidiedosser IV.5).

·            Sint-Niklaas is Fair Trade gemeente. ABLLO vzw zetelt in de Fairtrade werkgroep en ondersteunt en communiceert acties van deze werking in het groene waasland. De werkgroep kwam in 2015 samen op 14 jan., 11 mrt., 8 jul. en 23 sept. (Bijlage subsidiedossier IV-5,121-3)   

·            Jenny De Laet zetelt namens de BBL en ABLLO vzw in de Provinciale commissie van advies voor RO van Oost-Vlaanderen (PROCORO), Jenny De Laet is lid van de raad van bestuur van ABLLO vzw. De PROCORO kwam in 2015 acht keer samen in het Huis van de Economie in Gent op 20 jan., 10 febr., 10 mrt., 21 apr., 12 mei, 9 juni, 8 sept. en 9 dec.  (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.81-7)

·            Jenny De Laet, lid van de RvB van ABLLO vzw zetelt als effectief lid in de RvB en Hans Van Doorn als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van het Regionaal landschap Schelde Durme. Op 11 Feb. 2011 was Jenny De Laet aanwezig op de AV en ook op de Raad van Bestuur van 9 juni en van 17 sept 2015 (Bijlage subsidiesossier VI.A.5.101-3)

·            Verschillende medewerkers van ABLLO vzw (Gilbert Cant, Fred Van Remoortel, Wout De Meester, Hilde Habraken) zetelen in de Raad van Bestuur (= kerngroep) van de fietsersbond regio Sint-Niklaas en Temse. (Bijlage subsidiedossier IV-5.161-7)

·            Jenny De Laet zetelt als medewerker van ABLLO in de Algemene Vergadering van vogelbescherming Vlaanderen en is lid van de mussenwerkgroep (www.mussenwerkgroep.be).

·            Erik Rombaut en Gilbert Cant zijn leden van het bestuurscomité van het Fonds voor duurzaam materialen- en energiebeheer, in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Het bestuurscomité kwam samen op 19 juni (werkvergadering) en op  28 april en 29 sept. 2014 onder het voorzitterschap van Hubert David (voormalig secretaris van ABLLO vzw. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.51-3). De Begeleidingscommissie kwam samen op 10 maart, 23 juni en 1 december 2015 (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.61-3).

·            Gilbert Cant is lid van de overleggroep grote infrastructuurwerken binnen de schoot van BBL. Er staan in Vlaanderen tal van grote infrastructuurwerken en grote stedenbouwkundige ingrepen op de agenda. Rond veel van deze ingrepen zijn milieuverenigingen en/of lokale bewonersgroepen actief. Deze groep kwam in 2015 niet samen.

·            In 2014 ondertekenen Sint-Niklaas, Aalst en Dendermonde het burgemeesterconvenant.  ABLLO vzw wordt door Sint-Niklaas aangesproken om te zetelen enerzijds in de burgerwerkgroep en anderzijds in de pioniers werkgroep.  Jenny De Laet zit in de werkgroep ‘Naar een klimaatneutraal Oost-Vlaanderen’ alsook in de pionierswerkgroep ‘Waasland klimaatland’(Bijlage subsidiedossier IV-5,11; IV-5,14 en IV-5,15)

4. MILIEU

4.1. Duurzame mobiliteit

De ABLLO dossiers Nieuwe regionetwerken (1995) en Regiometro (juni 2009) werden verder opgevolgd. Dat was een pleidooi van ABLLO vzw voor een beter en eigentijds openbaar vervoer in het Waasland, Klein Brabant en de zuidzijde van Antwerpen. Diverse thema's rond openbaar vervoer, wegenaanleg en betere infrastructuur voor de fietser kwamen dan ook aan bod in 2014.

 • De planning van de Oostelijke Tangent wordt door ABLLO vzw opgevolgd. Zo was een medewerker van ABLLO vzw (Gilbert Cant) regelmatig aanwezig op de bijeenkomsten van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) rond de Oostelijke Tangent. Deze commissie vergaderde niet in 2013 en 2014.
 • ABLLO vzw onthaalde het compromis van de Wase burgemeesters over de Noord-Zuid verbinding doorheen het Waasland vrij positief. In de loop van 2013 en 2014 werd dit dossier verder opgevolgd, samen met het ringcomité uit Haasdonk en in relatie met het Meccanotracé (zie verder). Het plan der burgemeesters is een plan voor de betere afwikkeling van het lokale Wase verkeer. Geen plan dus om (ongewenste) doorgaande verkeersstromen vanaf de E17 via de N70 richting de Liefkenshoektunnel en de Waaslandhaven te loodsen. en omgekeerd. Dit staat uitdrukkelijk in hun studie. Sommige burgemeesters doen in de pers echter wel uitschijnen dat dit plan de Antwerpse files kan helpen oplossen. ABLLOvzw reageert hiertegen.
 • Bij de aanleg van het Meccanotracé is de kans veel kleiner om ongewenste stromen te verkrijgen omdat de route via de Westelijke bretel (tunnel Melsele-Zwijndrecht) voor dergelijke verkeersstromen zeer aantrekkelijk wordt. Het Meccano-tracé doet het burgemeestersplan beter functioneren! ABLLOvzw pleit ervoor de verbinding tussen de N70 en de E34 als laatste schakel aan te leggen ( en enkel als blijkt dat uit een geactualiseerde studie die verbinding echt nodig is).
 • Regelmatig wordt er een overleg (het laatste was op donderdag 11 april 2013) georganiseerd met verschillende comités (ABLLOvzw, stRaten-generaal, Ademloos, .. ) om de stand van zaken te beoordelen en een verdere strategie uit te dokteren voor verschillende problemen (gevangenis, MER, Financieel, GRUP, Raad van State,…). Een volgende overleg is gepland in maart 2015.
 • Verschillende bijdragen zijn in ’t Groene waasland verschenen :

            ‘t  Groene Waasland maart 2014 p10: Zwijndrecht in de vergeetput; p11-12       Overkapping van de Ring; p13 reparatie MER-rapport Oosterweelverbinding ;

            ‘t  Groene Waasland mei 2014 p7: Schuif ‘m op ;

 • Er werden diverse procedures opgestart of verder gezet (zie verder) die in 2013 allen hun definitieve afloop kenden; de beroepen bij de Raad van State (tegen GRUP en tegen milieuvergunning) en het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (stedenbouwkundige vergunning) werden afgewezen. In samenspraak en overleg met Straten Generaal en Ademloos werd een cassatie-advies gevraagd omtrent het arrest van het Hof van Beroep te Gent waarbij onze stakingsvordering werd afgewezen.
 • Na definitieve goedkeuring van het GRUP Oosterweel in februari 2015 zal stRaten-generaal naar de Raad van State stappen. Eind 2014 heeft ABLLOvzw nagedacht over hoe we hierbij kunnen helpen.

4.2. Openbaar vervoer

-       ABLLO vzw besteedde in 2014 opnieuw veel tijd aan de voorbereiding van een nieuw openbaar vervoerdossier. Regionaal mobiliteitsplan zet het station centraal in Waas, Dender en Klein-Brabant. ABLLO vzw werkt daarvoor samen met TreinTramBus.

-       In april 2014 verspreidt ABLLO vzw een dossier naar alle betrokken gemeenten en steden, rond het herstel van laatavondverbindingen van Oostende via het Waasland naar Antwerpen centraal (’t Groene Waasland: 2014 (3): 14)

-       In mei 2014 gaat rond het dossier ‘Spoorstrategie waasland’ een werkvergadering door bij Fred Van Remoortel.

-       Op 18 oktober 2014 wordt dit dossier voorgesteld door Fred van Remoortel op de studienamiddag ‘Het waasland in vervoering’ georganiseerd door Interwaas. (Bijlage 3)

-       Op 8 dec 2014 organiseert ABLLO vzw een persmoment in Sint-Niklaas waarop het dossier ‘Spoorstrategie waasland’ wordt voorgesteld (Bijlage Subsidiedossier III.2.7a-c).  Ook in 2015 zal ABLLOvzw dit dossier verder verspreiden bij bevoegde instanties om op die manier tot een actieve commissie te komen.

-       In nov 2014 reageert ABLLO vzw op de plannen van de Lijn om een sneltram aan te leggen tussen Breendonk en Brussel en waarom niet tussen het station van Willebroek en Brussel vragen wij ons af: een gemiste kans. (‘ Groene Waasland 2014,5:4-5 en  Bijlage 4).

-       We dienen hier rond, in het kader van het openbaar onderzoek, dan ook een bezwaar in bij de gemeente Willebroek. (Bijlage 4).

-       In Dec 2014 verschijnt een extra Groene waasland rond ons dossier ‘Spoorstrategie Waasland’ (Bijlage subsidiedossier III-1,6)

4.3. Duurzame verlichting

·            In het kader van de (tijdelijke?) sluiting van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 en de waarschuwing van de CREG dat dit zou kunnen zorgen voor black-outs en/of Brown-outs tijdens de winter periode, verspreiden ABLLO vzw en BBL een voorstel om mogelijke black-outs/brown-outs te voorkomen door het verminderen van de openbare verlichting, niet enkel ’s nachts maar ook in de winterse avonduren. (Groene Waasland 2014,4:3-5)

·             Nu er in de winter van 2014-2015 een stroomtekort dreigt in België, woedt de politieke discussie over energiebevoorrading en kernenergie in het bijzonder in alle hevigheid. De standpunten die de verschillende partijen eerder hebben ingenomen worden nu scherp gesteld. Een zeer actueel thema. ABLLO vzw verspreidt hier rond een persbericht. (Groene Waasland 2014,4:4. en Bijlage 5)

·            In jan 2014 klaagt ABLLO vzw de storende verlichting boven de parking van Siniscoop aan bij de diensten van de stad Sint-Niklaas (Bijlage 6)

4.3. Rationeel energiegebruik

·            Sinds 2002 ondersteunt ABLLO vzw de Klimaatwijk campagne nu campagne Energiejacht van de BBL in het Waasland en treedt daarbij op als Wase coördinator. Sinds 2006 wordt de campagne van de BBL ook ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen. In die zin werkt ABLLO vzw (Jenny De Laet) nauw samen met de provinciale verantwoordelijke (Stijn Van Damme). In 2010 verandert de campagne van naam en wordt: ‘Energiejacht’. De Provincie Oost-Vlaanderen besluit ook in 2014 om bij BBL enkel in te tekenen op het luik ‘sociale groepen’. Ze stelt zich tot doel om 25 groepen bijeen te krijgen. De provincie werkt hiervoor samen met Ecolife vzw. Als partner van Ecolife vzw (www.ecolife.be) helpt ABLLO vzw bij het organiseren van de energiemeester bijeenkomsten zowel in Oost-Vlaanderen als in West-Vlaanderen en verzorgt veel workshops in het Waasland maar ook in de rest van Oost-Vlaanderen; zelfs in de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en West Vlaanderen (Bijlage subsidiedossier  III-2)

 

q  ABLLO vzw maakt deel uit van zowel de Provinciale Stuurgroep als de Nationale Stuurgroep Energiejacht. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.1-2) De Stuurgroepen kwamen in 2014 samen op 30 jan.(Prov), 3 Feb. (Prov.), 04 mrt (Prov. ) en 17 april (Prov) voor de campagne 2013-2014.(Bijlage subsidiedossier VI.A.5.11-4 en VI.A.5.2)

q  De provincie Oost Vlaanderen tekent ook voor 2014-2015 opnieuw enkel in voor de kansengroepen. Voor de campagne 2014 -2015 heeft een eerste bijeenkomst van de Nationale Stuurgroep plaats op 24 okt. 2014 en van de Provinciale Stuurgroep op 9 dec.2014 (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.1 en VI.A.5.2)

q  Op 3 -10 - 17 en 24 okt. 2014 gaan de energiemeester opleidingen door voor de campagne 2014 -2015.

q  Het OCMW van Sint-Niklaas spreekt ABLLO vzw (Jenny De Laet) aan om opnieuw op te treden als energiemeester van een OCMW groep. Wij reageren hier positief op en op 7 okt 2014 heeft er een evaluatiebijeenkomst plaats van de vorige campagne en wordt de volgende planning gemaakt: 25 nov. 2014: Startmoment, daarop kiezen de deelnemers een naam voor de groep: de ‘de lachende energiespaarders’. Op 4 dec. wordt een eerste workshop gegeven rond Elektriciteit, De andere bijeenkomsten zullen doorgaan in 2015.

q  Op 9 jan 2014 verzorgt ABLLOvzw de workshop Elektriciteit voor de deelnemers aan de energiejacht campagne van het OCMW ‘de energiesnuffels’. (Bijlage subsidiedossier III.2.4)

q  Op 28 jan 2014 verzorgt ABLLO vzw de workshop water voor de ‘Energiesnuffels’ Sint-Niklaas (Bijlage subsidiedossier III.2.2)

q  Op 27 feb. 2014 verzorgt ABLLO vzw een energiequiz voor de ‘Energiesnuffels’  Sint-Niklaas. (Bijlage subsidiedossier.  (Bijlage subsidiedossier V.2)

q  Op 13/3 krijgen de ‘Energiesnuffels’ enkele korte films rond REG aangeboden en worden de campagneresultaten onder de loep genomen.

q  Ook voor andere gemeenten verzorgt ABLLO vzw  (Jenny De Laet)REG workshops:

                 Workshop verwarming voor woning Gent op 22 jan 2014

                 Workshop Verwarming OCMW Wetteren op 29 jan 2014

                 Workshop Elektriciteit OCMW Evergem op 04 feb. 2014

                 Workshop Elektriciteit OCMW Oosterzele op 10 feb 2014

                 Workshop Ecologische voetafdruk voor OCMW  Oosterzele op 10 feb 2014

                 Workshop Water voor OCMW Temse op 18 feb. 2014

                 Workshop water voor OCMW Lochristi op 11 mrt 2014

                 Workshop water voor OCMW Evergem op 17 mrt 2014

      Ook buiten de energiejacht campagne geeft ABLLO vzw (Jenny De Laet) workshops:

                 Workshop energiemarkt en soc matr voor OCMW Waasmunster op 27/03

                 Workshop energiemarkt en soc matr. Voor OCMW Beveren op 24/04

                 Workshop energiemarkt en soc matr voor OCMW Zele op 22/05

                 Workshop energiemarkt en soc matr voor OCMW Berchem op 25/09

                 Workshop Ecologische voetafdruk voor Vormingplus Schoten op 08/10

                 Workshop elektriciteit voor OCMW Denderleeuw op 11/12

q  Op 1 okt geeft ABLLO al voor de 5° keer een energiequiz voor de milieudag op de laatste jaarsstudenten van de middelbare school in Ternat (Bijlage subsidiedossier III.1)

q  Op 24 jan 2014 verzorgt ABLLO vzw een lezing ‘Groene stroom voor iedereen’ voor OKRA Kalmthout (Bijlage subsidiedossier III.5)

q  Op 17 dec 2014 wordt aan ABLLO gevraagd om een korte lezing voor op de bijeenkomst ‘beweging.net’ met als titel ‘hoe is het zover kunnen komen?’ (Bijlage subsidiedossier V.10).

 

Electriciteit

Verwarming

Water

Datum/Plaats 

Datum/plaats

Datum/plaats

04/12: SN

22/01: Gent

28/01: SN

04/02: Evergem

29/01: Wetteren

18/02: Temse

10/02: Oosterzele

 

11/03: Lochristi

 

 

17/03: Evergem

 

Tab 1: Workshops verzorgd door ABLLO vzw in het kader van de energiejacht campagne 2013-2014 en 2014-2015

 

Klimaat & En

Ecol Voetafdruk

Energiemarkt

Datum/plaats

Datum/plaats

Datum/plaats

11/12: Denderleeuw

10/02: Oosterzele

27/03: Waasm.

 

08/10: Schoten

24/04: Beveren

 

 

22/05: Zele

 

 

25/09: Berchem

 

Tab 2: Workshops verzorgd door ABLLO vzw buiten de energiejacht campagne

 

4.5. Duurzaam bouwen

 

·            Reeds verschillende jaren werkt ABLLO vzw (Jenny de Laet) actief mee aan de campagne ‘Open Klimaathuizen’ van de BBL. In 2010 krijgt deze campagne een nieuwe naam ‘ecobouwers opendeur weekend’ In 2013 beslist ABLLO vzw om eens geen thematour te organiseren wegens de drukte rond ons lopende ‘klimopjegevel’ project. In 2014 organiseert ABLLO vzw opnieuw een thematour.

·            Op 1 en 8 november 2014 organiseert ABLLO vzw (Jenny De Laet)  in Sint-Niklaas een fietstocht: we vertrekken aan het station van Sint-Niklaas, via een aantal gerealiseerde geveltuinen (klimopjegevel project) fietsen we naar een duurzaam gerenoveerde woning, daarna krijgen we in huis van ‘kind en gezin’ nog een woordje uitleg over het ‘samenhuizen’ project in Sint-Niklaas. Spijtig genoeg is er niet tegenstaande het prachtige herfstweer op 1 nov. niemand opgedoken. Voor 8 nov. hadden we een kleine groep van 5 deelnemers (Bijlage subsidiedossier V.11).  Volgens de deelnemers hadden de niet opdagers ongelijk.

4.6. Ruimtelijke ordening en duurzame stedelijke ontwikkeling 

·            Van 21-25 sep. 2014 gingen Erik Rombaut, Gilbert Cant en Marcel Oelbrandt (allen leden Raad van Bestuur ABLLO vzw) op studiereis naar Denemarken. Hernieuwbare energie als hefboom voor lokale ontwikkeling in Denemarken.  bezoek Artefact Flensburg (D)– Sønderborg – Kolding – Herning  – Thy – Nordic Folkecenter - Tvindmolen – Hvide Sande – Kiel(D). Organisatie ResCOOP en VIBE vzw.

·            Volgende lezingen werden door Erik Rombaut verzorgd:

-        4 feb. 2014. Trefdag Kind in de stad. Lezing: Over ecologische en dus kindvriendelijke stedenbouw. Hoe zijn de ecologisch gewenste hogere woondensiteiten te verzoenen met aantrekkelijke kindvriendelijke én biodiverse buurten? Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. Organisatie Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Stedenbeleid. Gent. Bijloke muziekcentrum. http://thuisindestad.be/Trefdag-Kind-in-de-Stad-Trefdag-Kind-in-de-Stad_3.html#eye21399879  ; http://www.youtube.com/watch?v=q0DKGNLyb_M

-       27 feb. 2014. Lezing voor Vormingplus in Mechelen: Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen

-       8 mei 2014. Guest Lecture. Sustainable Urban and Rural Planning. Applying the Ecopolis model in educational programs. Tempus retraining Program. KULeuven, faculty of Engineering Technology campus Ghent (KAHO Sint-Lieven).

-       28 augustus 2014. Lezing voor Vormingplus in Brugge. Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen

-       23 okt 2014. Auteursgesprek met Pascal De Bruyne en Erik Rombaut in boekhandel ‘De Zondvloed’ in Mechelen over het boek Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst. Uitgeverij EPO vzw, Berchem. ISBN 978 94 91297 28 1 ; D 2012/2204/11.

• Erik Rombaut begeleidde ook volgende studiereizen:

-       2 april 2014. Leiding van een studiereis voor de Erasmus Mundus studenten  (KaHo Sint-Lieven,dep Sint-Nikklaas) naar Culemborg (bezoek Ecologische woonwijk EVALanxmeer) en naar Houten (fietsstad 2008 in NL, fietsvriendelijke stedenbouw).

-       30 april,1 en 2  mei 2014. Leiding van een studiereis door Midden-België - Ardennen - Condroz en Famenne voor de lerarenopleiding KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas met bezoeken aan o.a. de natuurreservaten ‘Het Mechels Broek’, ‘De Hoge Venen’ en ‘de Maasvallei’. Leiding Erik Rombaut en Jan Van Acker.

-       29 april 2014. Leiding van een studiereis voor de studenten van de postgraduaat opleiding bio-ecologisch bouwen (KaHo Sint-Lieven, dienst voortgezette opleidingen, www.dvo.kahosl.be) naar Culemborg (bezoek Ecologische woonwijk EVALanxmeer) en naar Houten (fietsstad 2008 in NL, fietsvriendelijke stedenbouw).

-       9 en 16 mei 2014. Leiding van een studiereis voor de studenten van het internationaal programma masteropleiding Architectuur , naar Culemborg (bezoek Ecologische woonwijk EVALanxmeer) en naar Houten (fietsstad 2008 in NL, fietsvriendelijke stedenbouw), in het kader van de cursus ‘environmental sustainability’.

-       17-19 sep. 2014. Leiding van een studiereis naar de Boulonnais (Frankrijk, regio Boulogne-sur-mer) voor de lerarenopleiding KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas met bezoeken aan o.a. de natuurreservaten ‘les dunes de la Slack’ in Ambleteuse, strandexcursie in Audresselles en een bezoek aan museum van de zee ‘Nausicaa’.leiding Erik Rombaut en Jan Van Acker.

 

·             In het witboek van Sint-Niklaas, wat het beleid uitzet voor de komende gemeentelijke legislatuur vinden we volgende passage terug, als resultaat van de jarenlange pleidooien voor de lobbenstad door ABLLOvzw. Zie ondermeer het bezwaarschrift van 4 mei 2010: Opmerkingen, bezwaren en adviezen van ABLLO vzw bij lopend openbaar onderzoek ter herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het bezwaarschrift van 13 juni 2006 VAN ABLLO vzw TEGEN HET ONTWERP VAN GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (dd. 17/03/2006).DE AFBAKENING VAN HET REGIONAALSTEDELIJK GEBIED VAN Sint-Niklaas:
§ Actieplan 55. Onderzoeken of het lobbenstadmodel kan gehanteerd worden als toetssteen voor ruimtelijke ontwikkeling. In het lobbenstadmodel wordt de kernstad niet concentrisch uitgebreid, waardoor open ruimte steeds verder weg wordt geduwd van de stad, maar met compacte stadslobben opgebouwd rond de grote invalswegen. Tussen de stadslobben brengt een netwerk van blauwgroene vingers de natuur tot in het hart van de stad. Er wordt onderzocht of het lobbenstadmodel kan ingezet worden als referentiekader voor toekomstige ontwikkelingen.

·             Op 31 jan 2014 geeft ABLLO vzw (jenny De Laet) een lezing: ‘Wat gaat er verkeerd met onze steden’ waarin ingegaan wordt op stedelijke biodiversiteit en de resultaten die we bekomen hebben naar aanleiding van ons urbaan mezenonderzoek en de verwerking van 10 jaar mussenteldag’, voor de jaarlijkse bijeenkomst van de compostmeesters in Dendermonde (Bijlage Subsidiedossier III.2.3)

·            In dec. 2013 dient ABLLO vzw samen met GPS in Stekene administratief beroep in tegen de beslissingen van het CBS Stekene van 25/10/2013. ABLLO vzw tekent hiertegen beroep aan bij de Deputatie op 04/12/2012. De zaak wordt gehoord op de zitting van 04/02/2014 en zal op een latere datum uitgesteld worden voor uitspraak. ( Bijlage 7 ).

·            In 2014 werd nog gedebatteerd over het al of niet ontvankelijk zijn van het administratief beroep ingesteld door ABLLOvzw.  Als de RvVb ABLLO volgt en oordeelt dat het beroep wel degelijk ontvankelijk was, wordt de zaak  in 2015 terug opgeroepen voor de Bestendige Deputatie die dan over de grond van de zaak moet oordelen.

·            In okt 2014 gaat de gemeente Stekene, tijdens de week van het bos, over tot kaalkap van het kloosterbos hoewel het beroep van ABLLO vzw nog altijd loopt. We volgen dit verder op in 2015.

4.6. Integraal waterbeleid.

·            29 nov. 2014. Lezing door Erik Rombaut voor Mondo vzw in Berlaar (Lier).  Klimaatbestendige ruimtelijke planning en stedenbouw, met integraal waterbeheer als belangrijkste bouwsteen.

·            In 2014 geeft Jenny De Laet verschillende workshops rond rationeel water gebruik.  Hierbij wordt telkens ingegaan op de watervoetafdruk. 

-       Workshop Water voor OCMW Temse op 18 feb. 2014

-       Workshop water voor OCMW Lochristi op 11 mrt 2014

-       Workshop water voor OCMW Evergem op 17 mrt 2014

4.7.  Varia milieu

·            Naar aanleiding van de verkiezingen in 2014 heeft ABLLO vzw haar visie weergegeven rond Natuur en milieu thema’s. In Groene Waasland 2014 (3):2-7.

·            2 dec. 2014. Nascholing. Deelname aan de Stakeholder Dialogue meeting on Air Quality and Climate Change. Royal Academie for Sciences, Hertogstraat 1, 1000 Brussel. Jenny De Laet en Erik Rombaut

·            11 dec. 2014. Deelname en bijdrage als expert (Erik Rombaut) aan de opstelling van het VMM Rapport: VMM 2014. Megatrends: ingrijpend maar ook ongrijpbaar ? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen? MIRA toekomstverkenning 2014. Vlaamse Milieu Maatschappij, Aalst. 152 pp. Ill.  ISBN 978 9491385353

5.  NATUUR EN LANDSCHAP

5.1. Natuurhuis Panneweel

·            De aankoop van een boerderij door de Wielewaal (Natuurpunt vzw), waarvan de schuur werd omgevormd tot het Natuurhuis Panneweel, wordt door ABLLO vzw verder voluit gesteund.

q  ABLLO-leden maken deel uit van de vriendenkring van het Panneweel en zijn aanwezig op diverse activiteiten.

q  Opnieuw werd een boekenbeurs georganiseerd op 6 en 7 september 2014 en boekenmarkt in juli 2014.

q  Op 23 en 24 augustus 2014 werkte het Natuurhuis opnieuw mee aan het Ambachtelijk Weekend met verschillende ambachten en activiteiten.

q  Organisatie van snoeidagen in de boomgaard rond het Natuurhuis in de maanden maart, oktober en novmeber

q  Organisatie van een dag van het hoogstamfruit samen met V.E.L.T. in de boomgaard van het natuurhuis in september

q  Werknamiddagen voor het onderhoud van het natuurhuis: snoeien van hagen, kappen van houtkant, onderhoud van poel en kleinschalige waterzuivering. 

q  In 2014 kwamen weer veel groepen en verenigingen op bezoek in het Natuurhuis Panneweel. Ze kregen hierbij deskundige uitleg van een gids over de werking van de vereniging en verscheidene aspecten van het natuurbehoud in de omgeving tijdens een excursie

-       30 sept 2014: ontvangst asielzoekers

-       20 sept 2014: voedselteam SG

-       03 okt 2014: Rolwagengebruikers

-       15 okt 2014: leerkrachten Gemeentescholen

 

q  Opnieuw worden in 2014  vier open schuurdagen georganiseerd:

-       4 mei: De uilen en muizen (Bijlage subsidiedossier III.8)

-       4 juni: Wilde Bijen  (Bijlage Subsidiedossier III.9)

-       6 juli:   Waterondezoek (Bijlage Subsidiedossier III.10)

-       3 aug.:  Vlinders en Libellen (Bijlage subsidiedossier III.11)

 

5.2. Natuur en Bos 

·            In de loop van 2008 stelt ABLLO vzw zich als doel de knelpunten rond de trage wegen in Belsele op te lossen en sloot zich daarvoor aan bij Trage Wegen vzw. In de schoot van de Raaklijn wordt de werkgroep ‘Trage Wegen Belsele’ opgericht die maandelijks samen komt ( Bijlage subsidiedossier IV-5.91-4)

·            Op 5 juli is er een inventarisatie van de Molenbeekroute.   Bedoeling is langsheen de Molenbeek een fietspad, wandelpad aan te leggen, van in het buitengebied Puivelde tot in de stadskern van Sint-Niklaas.

·            Op 18 oktober inwandeling van de Stadhouderboschwegel over zijn volledige traject.(Bijlage subsidiedossier III.14)

·            3 oktober : opening van een Blosoparcours in Sinaai-Belsele langs Trage Wegen.

·            Onder de kundige leiding van Trage Wegen wordt het Trage Wegenplan Nieuwkerken opgemaakt.   De resultaten en evaluatienota worden in 2015 voorgesteld.

·            De opmaak en begeleiding van het Trage Wegenplan Sint-Niklaas wordt toegewezen aan RLDS.  Verkenning en opmaak voorzien in 2015.

·            Op 21 oktober is ABLLO aanwezig op de Algemene Vergadering van vzw Trage Wegen in Brussel (Bijlage Subsidiedossier VI.A.5.15).

5.3. Biodiversiteit: stedelijk en landelijk

·            Samen met Natuurpunt zet ABLLO vzw in 2010 een actie op rond het behoud en herstel van het landschap ‘De Koningsdijk’ in Meerdonk-Kieldrecht op de Nederlandse grens. Aanleiding zijn de plannen om een fietspad aan te leggen. In 2012 worden de plannen verder opgevolgd en ijveren we niet enkel voor een duurzaam fietspad naar Nederlands model maar ook voor een ecologisch beheer van de dijk en de dijkputten. In 2012 heeft Jan Dhollander een onderhoud met de burgemeester van Sint-Gillis om de mogelijkheden te bekijken om een beheersplan op te maken met beheersovereenkomsten voor de landbouwers. De gemeente Sint-Gillis moet dit aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Ons pleidooi voor een natuurvriendelijk beheer van de Koningsdijk en de dijkputten krijgt echter heel wat tegenwind van de schepen van landbouw en wordt dus niet positief onthaald in de gemeente. In de loop van 2012 wordt het fietspad op de koningsdijk aangelegd zonder rekening te houden met onze adviezen; een breed asfaltpad dat schril afsteekt tegen de Nederlandse ontwikkelingen. In 2013 toont overleg met de provincie Oost-Vlaanderen aan dat de nog enige weg naar een herstel van het landschap ‘De Koningsdijk’ loopt naar een samenwerking met het Regionaal landschap. Hiervoor moet Sint-Gillis zich aansluiten bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme aangezien geen nieuw Regionaal Landschap meer zal opgestart worden. Op 24 nov 2014 gaat in Sint-Gillis Waas een overleg door met Natuurpunt, ABLLO, de gemeente SGW én de Vlaamse Landmaatschappij over de mogelijke inzet van beheersovereenkomsten in dit dossier Koningsdijk.

·            ABLLO vzw neemt deel aan het overleg met de VLM (op 14 juni 2013) naar aanleiding van de gunstige uitspraak van de rechtbank in zake het verhogen van het waterpeil van de Saleghemkreek in Sint-Gillis Waas enerzijds en anderzijds het herinrichten van de Waterstraat. De Vlaamse Landmaatschappij zal de rechterlijke uitspraak uitvoeren en voert daartoe overleg met Natuurpunt (ABLLO), het Wase polderbestuur, het gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. ABLLO vzw maakt thans deel uit van de nieuwe beheerscommissie, die de waterpeilen van het krekengebied Salegemkreek in Meerdonk/Sint-Gillis Waas bespreekt en controleert. Die waterpeilen zijn ingesteld naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak in een geding tussen ABLLO/Natuurpunt en het ruilverkavelingscomité. De commissie kwam in Sint-Gillis Waas bijeen op 4 november 2014

·            In 2012 werd een kapvergunning afgeleverd voor het rooien van de populieren in de waterstraat. Deze zullen vervangen worden door inheemse bomen. De waterstraat is nu onderbroken zodat er geen sluipverkeer meer optreedt. De werken worden in 2013 en 2014 uitgevoerd. ABLLO vzw (Jan Dhollander) was op de talrijke werfvergaderingen aanwezig.

Volgende lezingen werden nog door ABLLO vzw (Erik Rombaut) verzorgd:

-       26 feb., 23 en 27 maart 2014. (Kortenberg en Drongen): 3 voordrachten in de cursus Jachtopleiding van de Vlaamse Jager en de Koninklijke Sint-Hubertusclub van België: Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en populatiebiologie.

-       4 juni 2014. Bouwstenen voor een klimaatbestendig stadsontwerp. Ontwerpen met water en groen om de effecten van klimaatverandering in urbane gebieden te milderen . Lezing op de VIBE studiedag  Bio-klimatische architectuur Passief Natuurlijk Wonen. . Hogeschool HUBKaHo (Odisee), Technologiecampus, Gent.

-        

6. SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

6.1 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de stad Sint-Niklaas

 

·            De Huismus wordt in Sint-Niklaas uitgeroepen tot de vogel van het jaar. 2012-2013. De meeste activiteiten lopen in 2013. Op 6 jan 2014 heeft ABLLO vzw (Jenny De Laet) een afspraak met leerkrachten van de lagere school in St Pauwels die meedoen aan de wedstrijd van de stad Sint-Niklaas om een ‘mussenhoek’ te realiseren. 

·            ABLLO vzw maakt een aantal mussenpanelen die de geschiedenis van de huismus weergeven van oertijd tot recente tijd.  Deze panelen worden tijdelijk uitgestald in de bib in Belsele, Sinaai en tenslotte op het stadhuis van Sint-Niklaas. 

·            Op 20 mei 14 heeft er een open milieuraad plaats waarop de winnaar van deze wedstrijd voorgesteld word en ook het einde van het ‘jaar van de mus’ aangekondigd wordt.

·            In 2013 dient ABLLO vzw een CO2upon project in bij de provincies OVL, WVl en Zeeland als organiserende partners. Ons project ‘klimopjegevel’ wordt in juni 2013 goedgekeurd voor een bedrag van 7500€ voor het realiseren van min 100 geveltuinen in stedelijk gebied. Hoewel er al heel wat geveltuinen gerealiseerd zijn in 2013 moeten er toch nog wat gerealiseerd worden (door straatwerken in de stad). Deze werden dan in 2014 aangelegd.

·            Op 17 jan 2014 heeft er nog een overleg plaats met de sociale werkers rond een stand van zaken.

·            Op 5 feb 2014 heeft ABLLO vzw (Jenny De Laet) een overleg met de groenambtenaar en de milieuambtenaar van Stekene rond de mogelijkheden voor een gelijkaardig project.

·            Op 17 feb 2014 hebben we een gelijkaardig overlegmoment met de groenambtenaar van de gemeente Temse.

·            De stad Gent wil nog 300 geveltuinen realiseren en nodigt ABLLO vzw (jenny De Laet) uit voor een constructief gesprek op 24 feb. 2014. 

·            Op 8 mrt. organiseert ABLLO vzw (Jenny De Laet en Jan van Bogaert) opnieuw een afhaalmoment bij planteneigenaar Koen Van Poucke.

·            Op 12 mrt. geeft ABLLO vzw (Jan Van Bogaert) opnieuw een infomoment in ’t Eye in Belsele.

·            Op 14 mrt. hebben we een overleg rond het ophangen van nestkasten aan de muur in de truweelstraat die nu door de groendienst vergroend is. De kinderen van de nabijgelegen lagere school zullen de nestkasten schilderen. 

·            Op 17 mrt. heeft Jenny De Laet een afspraak met Simonne Verpoest van de prov OVL voor een interview rond ons klimopjegevel project voor een draaiboek dat hij moet maken.

·            Op 26 mrt; geeft Jan Van Bogaert nog een infomoment in Kruibeke.  Daar gaat de vzw zonnewende ook een gevelproject lanceren voor 100 geveltuinen

·            Op 1 april heeft er een persmoment plaats aan de mooie muur in de truweelstraat (Bijlage 8) en dit ter afsluiting van dit project.

·            In de maand april controleren we vanuit ABLLO vzw een aantal geveltuinen. Mensen krijgen hun 20 € pas als de geveltuin aangelegd is.

·            In mei 2014 werken we hard aan de rapportering van dit project. ( Bijlage 9).

·            In mei 2014 ondertekenen de steden Sint-Niklaas, Dendermonde en Aalst het burgemeesterconvenant. Zij engageren zich om samen met de provincie Oost-Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen met als doel klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

·            De stad Sint-Niklaas organiseert een eerste rondetafel klimaat op 5 juni 2014 waarop ook ABLLO vzw (Jenny De Laet) aanwezig is. Een volgende ronde tafel gaat door op 21 okt 2014 (Bijlage subsidiedossier IV-5.111)

·            De stad zoekt ook een aantal pioniers en richt zich daarbij ook tot ABLLO.  Een eerste pioniers ronde tafel gaat door op 9 sept (Bijlage subsidiedossier IV-5.112)

·            Ook op het klimaat labo van de prov OV is ABLLO vzw aanwezig. Het eerste klimaatlabo gaat door op 23 okt 2014 in Aalst. Een tweede pioniersgesprek gaat door op 17 Nov. 2014 (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.14 )

·            ABLLO vzw is ook aanwezig op de energielandschapsdag van de prov. Oost-vlaanderen op 18 dec. 2014.

 

6.2 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de gemeente Sint-Gillis ( Bijlage subsidiedossier VI-5.10)

 

In Sint-Gillis Waas werd in 2011 een biodiversiteitswerkgroep (in de schoot van de milieuraad) opgericht onder voorzitterschap van Jan Dhollander. Deze werkgroep vergaderde in 2014 op 30/11, 28/05 ; 27/8 ; 25/11/2014

 

6.3 Fonds voor Duurzaam Afval en Energiebeheer (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.5,6)

 

·            Op 5 oktober 2001 werd met een aangetekend schrijven beroep aangetekend bij minister Dua tegen het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Indaver B, gevestigd aan de Poldervlietweg z.n. te 2030 Antwerpen en dat voor het veranderen door uitbreiding van een bestaand en vergund industrieel afvalverwerkingsbedrijf, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder Beveren (Kallo), afdeling 8, sectie A, nrs 100d en 100e, aan de Molenweg z.n. Haven 1940 te 9120 Beveren Waas (Kallo). Op 25 oktober 01 werd dit beroep door de administratie ontvankelijk verklaard met startdatum van 8 oktober 2001. Intussen werd door Indaver, ABLLO vzw en de BBL een gerechtelijke dading overeen gekomen

q  In uitvoering van de gerechtelijk dading NV Indaver B, gevestigd aan de Poldervlietweg z.n. te 2030 Antwerpen, ABLLO vzw en de BBL werd een begeleidingscommissie samengesteld én een fonds voor duurzaam afval- en energiebeheer. In de dading worden de modaliteiten van samenstelling en de werking ervan bepaald.

Begeleidingscommissie wervelbedinstallatie:
Effectieve leden: Willy van Overloop en Hans Van Dooren
Plaatsvervanger : Erik Rombaut en Gilbert Cant
Fonds voor duurzaam afval- en energiebeheer:

Effectief: Erik Rombaut en Gilbert Cant

Plaatsvervanger: Jenny De Laet

q  Het bestuurscomité van het fonds voor duurzaam materialen- en energiebeheer vergaderde in 2014 op 28 april en 29 sept. met een werkvergadering op 19 juni telkens in Brussel bij de Koning Boudewijnstichting (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.5).

q   De begeleidingscommissie wervelbedinstallatie Indaver kwam samen op 16 juni. en                   11 dec. 2013 (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.6 )

6.4  Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en Ecolife vzw (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.3)

·            In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw en Ecolife verzorgt ABLLO vzw workshops van Ecolife voor sociale organisaties zowel in het Waasland als erbuiten.

·            In 2014 werden door ABLLO vzw volgende workshops verzorgd:

-       22/01/2014           workshop water                    Gent

-       28/01/2014           Workshop water                    Sint-Niklaas

-       29/01/2014           Workshop verwarming          Wetteren

-       04/02/2014           Workshop Elektriciteit          Evergem

-       10/02/2014           Workshop Elektriciteit          Oosterzele

-       18/02/2014           Workshop Water                   Temse

-       11/03/2014           Workshop Water                   Lochristi

-       17/03/2014           Workshop Water                   Evergem

-       27/03/2014           Workshop Energiemarkt        Waasmunster

-       24/04/2014           Workshop Energiemarkt        Beveren

-       22/05/2014           Workshop Energiemarkt        Zele

-       25/09/2014           Workshop Energiemarkt        Berchem

-       11/12/2014           Workshop Elektriciteit          Denderleeuw

      ABLLO verzorgt ook eigen lezingen rond rationeel energiegebruik

-       24/01/2014           lezing: Groene stroom voor iedereen’           Kalmthout

-       17/12/2014           Lezing: Hoe is het zover kunnen komen?     Temse

            In 2005 maakt Jenny De Laet van ABLLO vzw voor ECOLIFE vzw een powerpoint    met als thema: ‘Ecologische voetafdruk’ Deze lezing wordt door ABLLO in de daarop    volgende jaren regelmatig bijgewerkt met recente ontwikkelingen en door Ecolife vzw     worden de berekeningen uitgevoerd. In het kader van het partnerschap tussen Ecolife         vzw en ABLLO vzw verzorgt Jenny De laet zowel de eigen lezing rond Ecologische      voetafdruk als de workshop van Ecolife vzw.

 

-       08/10/2014           workshop Ecologische Voetafdruk   Schoten

-       10/02/2014           workshop Ecologische voetafdruk    Oosterzele     

 

6.5  Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en Groep Terec UGent (Bijlage           subsidiedossier VI.A.5.12

 

·            ABLLO vzw en de onderzoeksgroep terrestrische Ecologie werken al verschillende jaren samen. ABLLO vzw coördineert het urbaan mezenonderzoek in de steden Gent en Sint-Niklaas en groep Terec biedt wetenschappelijke ondersteuning.

·            Het broedseizoen 2014 is algemeen een matig broedseizoen voor mezen. Op 4 nov. 2014 worden de resultaten voorgesteld aan de Gentse deelnemers (Bijlage subsidiedossier III.6c).

·             ‘Speedy’ is een project waarbij verschillende universiteiten waaronder UIA en UGent subsidie ontvangen om over 5 jaar (2013 -2017) de effecten van verstedelijking op biodiversiteit te bestuderen. UGent en UIA spitsen zich vooral toe op vogels. Hiervoor werden 27 stedelijke plots geselecteerd in Vlaanderen waaronder ook Gent en Sint-Niklaas. In elke plot wil men komen tot 5 koppels koolmezen in sterk verstedelijkt gebied (rood), en telkens twee koppels in minder verstedelijkt gebied (geel en groen).

·            Door onze expertise met betrekking tot broedende koolmezen in stedelijk gebied (urbaan mezenonderzoek Gent) wordt aan ABLLO vzw enerzijds gevraagd hoeveel nestkasten er moeten hangen om het gewenste aantal koppels te krijgen en anderzijds of wij kunnen helpen voor de plot van Sint-Niklaas.

·            ABLLO vzw richt zich tot de deelnemers van ons ‘klimopjegevel’ project en op die manier hebben we onmiddellijk een 40–tal particuliere deelnemers voor dit onderzoek (Bijlage 9 ). De nestkasten worden geleverd door UIA en in Feb 2014 hangen er ook in Sint-Niklaas 49 nestkasten. Op 28 feb. verzorgt ABLLO vzw (Jenny De Laet) een infomoment voor de deelnemers van Sint-Niklaas ( Bijlage subsidiedossier V.1). Op 26 nov. 2014 worden de resultaten van het broedseizoen 2014 voorgesteld aan de deelnemers in Sint-Niklaas (Bijlage subsidiedossier V.12)

·            In overleg met de provincie Oost-Vlaanderen starten we in 2014 met de voorbereiding van een Interreg project Vlaanderen-Nederland: ‘Ecocities voor de toekomst’.

·            Op 24 nov. 2014 is ABLLO vzw (Jenny De Laet) aanwezig op het startmoment Interreg 5 en kunnen we direct ons project bekendmaken bij een 500 tal deelnemers aan dit startmoment. Onmiddellijk krijgen we al verschillende Nederlandse gemeenten die belang stellen in ons project. Zo kunnen we verder werken met Breda, Middelburg, Terneuzen en Tilburg. Aan Vlaamse kant de gemeenten Gent, Sint-Niklaas Dendermonde, Tienen en Roeselare.

·            In 2014 kunnen we nog enkele overleg bijeenkomsten organiseren op 16 dec. met Luc lens (groep Terec) en op 19 dec. met Nederlandse partners van Breda, Middelburg en Terneuzen. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.121-4).

·            In 2006 richt Jenny de Laet samen met de RSPB (UK) naar aanleiding van een Huismus symposium in Hamburg een House Sparrow Werkgroep  (WGUS: Working Group Urban Sparrows). Na een eerste meeting in 2007 in Londen, komt de werkgroep om de 2 jaar samen. Op 20-21 nov. 2014 organiseert ABLLO vzw een volgende meeting in Gent waarop onderzoekers van over de hele wereld aanwezig zijn en hun onderzoek en resultaten voorstellen (Bijlage Subsidiedossier III.2.8)

 

6.6 Samenwerking tussen Vogelbescherming Vlaanderen en ABLLO vzw

 

 • Sedert 2002 organiseert Vogelbescherming Vlaanderen jaarlijks een nationale mussentelweekend. Nadat in 2014 het digitale mussentelformulier gedigitaliseerd werd via ABLLO vzw, hebben we in na de mussenteldag van 2014 toch nog wat werk om schoonheidsfoutjes op te lossen.
 • ABLLO vzw neemt contact op met Sara Stappers om de webpagina te bekijken en te optimaliseren. Op 28 feb. 2014 hebben wij daarover een overlegmoment.
 • Begin april is de link mussentelling op de nieuwe website van ABLLO vzw actief.
 • Op 11 nov 2014 zitten we in Gent opnieuw samen met Sara Stappers om de pagina tegen volgende mussenteldag van 2015 onder de loupe te nemen en er nog kleine fouten uit te halen.
 • In okt. 2014 verschijnt het wetenschappelijke artikel naar aanleiding van 10 jaar mussenteldag in het tijdschrift Landscape & Urban planning 134: 139-146: ‘Citizen science in action - Evidence for long-term, region-wide House Sparrow declines in Flanders, Belgium’ Greet De Costera,b,, Jenny De Laeta,c, Carl Vangestela,d, Frank Adriaensene, Luc Lensa (Bijlage Subsidiedossier III-1.7)

 

7. Overleg is belangrijk: overzicht van de overlegmomenten tussen ABLLO vzw en andere partners.

 

Uit dit jaarverslag blijkt duidelijk dat ABLLO vzw heel regelmatig overleg pleegt met allerlei actoren zoals openbare besturen, andere verenigingen, het maatschappelijk middenveld enz.

De tabel hieronder geeft een overzicht van belangrijke overlegmomenten in 2014, voor zover ze niet eerder in dit jaarverslag zijn vermeld (Bijlage 10):

 

Datum

 

Overlegomschrijving

Plaats

6 jan.

Overleg lagere school rond huismuswedstrijd

Sint-Gillis

8 jan.

Overleg met LOGO  rond energiejacht

Sint-Niklaas

28 Feb.

Overleg webpagina mussentelling

Assenede

1 apr.

Overleg ‘speedy’ project  Sint-Niklaas

Gent

04 apr.

Overleg ‘klimopjegevel’ sociale werkers

Sint-Niklaas

20 mei

Overleg rond rapport ‘klimop je gevel’

Sint-Niklaas

25 aug

Overleg met Dendermonde rond interreg project

Dendermonde

22 srpt.

Overleg rond interreg project

Gent

07 okt

Overleg energiejacht

Sint-Niklaas

10 okt

Overleg dagcentrum rond nestkasten

Sint-Niklaas

24 okt

Overleg BBL rond energiejacht

Gent

5 nov

Overleg WGUS meeting

Gent

6 nov

Overleg mussenteldag en website

Gent

7 nov

Overleg WGUS meeting met prov OVL

Gent

16 dec

Overleg Interreg project

Gent

16 dec

Overleg update workshop energiejacht

Brussel

19 dec

Overleg Interreg met Nederlandse partners

Gent

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO vzw op dinsdag 2 februari 2015 en goedgekeurd.