U bent hier

missie

ABLLO vzw werd opgericht in 1970 en heeft als doel de belangen van natuur en milieu in het Waasland te behartigen, en dit in de breedst mogelijke betekenis.
 
Zo zet ABLLO zich onder meer in voor natuurbehoud en landschapszorg, voor energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen, voor de zachte weggebruiker, groene energie, gezonde voeding en kwaliteitsvol openbaar vervoer. Actuele prioriteiten zijn de broeikasgassen, afvalstoffen, lichthinder, overbodige grootschalige (wegen)infrastructuur, milieuvriendelijke mobiliteit en de gangbare landbouwpraktijken met teveel gif- en meststoffen.
 
ABLLO vzw coördineert ‘t Groene Waasland, het Waas natuur- en milieutijdschrift en is lid van de Bond Beter Leefmilieu.
 
 
 
Uit de statuten van ABLLOvzw:
 
TITEL I – Naam, zetel, doel, duur
 
Artikel 1. De vereniging draagt de naam “Aktiekomitee tot Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever, vereniging zonder winstoogmerk”, afgekort : “ABLLO”.
 
Art. 3   “ABLLO, vzw, heeft tot doel de belangen van natuur milieu, in de breedst mogelijke betekenins, te bestuderen, te behartigen en te verdedigen op de linker Schelde-oever en in het Waasland (in hoofdzaak in Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke, Temse, Waasmunster, en Sint-Niklaas).  ABLLO vzw, maakt deel uit van de Bond Beter Leefmilieu en ABLLO vzw, zal dus ook haar mening vormen, kenbaar maken en verdedigen over natuur- en milieu-aangelegenheden die het regionaal belang overstijgen”.
 
 Als door de minister erkende regionale natuur- en milieuvereniging werkt ABLLOvzw daartoe onder meer actief mee aan het gezamenlijke Wase natuur- en milieutijdschrift ’t Groene Waasland’.
 
De leden van de vereniging kunnen in haar naam, mits de voorafgaande goedkeuring door een gewone meerderheid van de beheerraad, een bijdrage ter publicatie voorleggen aan de redactieraad van ’t Groene Waasland.  Bijdragen behandelen onderwerpen die verband houden met het statutair doel van ABLLO vzw, zoals beschreven in artikel 3, eerste lid van deze statuten.
 
Daartoe neemt de vereniging alle rechten en verplichtingen over die ontstaan zijn uit de activiteiten van de voorheen bestaande feitelijke vereniging met dezelfde naam en dezelfde doelstellingen als de huidige opgerichte vereniging.
 
Art. 4 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
TITEL II. – Leden
 
Art. 5 Het aantal leden is onbeperkt, doch moet ten minste drie bedragen.  De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden.
 
Art. 6 Het lidmaatschap is aan geen enkele financiële verplichting verbonden.  Men wordt lid door gewone bekendmaking en aanvaarding door de raad van beheer.
 
Art. 7 Het uittreden en uitsluiten van een lid geschiedt volgens artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.
 
TITEL III. – Beheer
 
Art. 8 De vereniging wordt geleid door een raad van beheer, bestaande uit minstens zeven leden.  De raad van beheer wordt verkozen door de algemene vergadering en is steeds door deze vergadering afzetbaar.
 
Art. 9 Het mandaat van de beheerders is van onbepaalde duur en eindigt met het lidmaatschap in elk geval.
 
Art. 12 De raad van beheer bestuurt en vertegenwoordigt de vereninging bij iedere gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling ; hiervoor bezit hij de bevoegdheid om alles te doen wat niet door de wet of uitdrukkelijk door de statuten aan de algemene vergadering werd toegewezen ; de raad van beheer of beschikking te verrichten of ermee in te stemmen.
 
Art. 14. Elk lid van de vereniging mag de vergaderingen van de raad van beheer bijwonen, eventuele waarnemers en persmensen worden op deze vergaderingen alsook op de algemene vergadering toegelaten na instemming van de meerderheid van de beheerders.
 
TITEL VII – Diverse bepalingen
 
Art. 21. De aktie van deze vereniging is een dienst volledig a-politiek te blijven ; derhalve kunnen leden van gelijk welke politieke, morele of godsdienstige strekking toetreden, en zal er een onderscheid worden gemaakt.
 
Art. 22. Voor alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten is voorzien, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake verenigingen.